Vrije School


Het doel van het vrijeschoolonderwijs
is leerlingen opvoeden tot zo volledig mogelijk en unieke mensen, verbonden met het grotere geheel waar zij deel van uitmaken. Het onderwijs is niet alleen op persoonlijke of individuele ontwikkeling gericht, maar streeft juist ook maatschappelijke en collectieve doelen na. Het onderwijs is gericht op het zodanig opvoeden van kinderen en jongeren dat ze als volwassenen gevoel hebben ontwikkeld voor verschillende aspecten van de samenleving. Je zou de samenleving in kunnen delen in drie hoofdgebieden: het economisch leven (productie, distributie en consumptie ter bevrediging van menselijke behoeften), het rechtsleven (wetten, regels en afspraken) en het culturele leven (religie, wetenschap, kunsten en opvoeding). In het rechtsleven mag het principe van de gelijkheid heersen (het democratische), in het culturele leven mag de vrijheid heersen (het liberale) en het economisch leven mag uitgaat van broederschap (het sociale). Met het vrijeschoolonderwijs streven we deze driedeling na.

Op de site van de vereniging van vrijescholen is het vrijeschoolkompas te lezen. Hierin is uitgebreid en helder beschreven wat het vrijeschoolonderwijs beoogt te realiseren in deze moderne tijd. 

 Ritme speelt een belangrijke rol in het vrijeschoolonderwijs. Dit is zichtbaar in het bewust beleven van het jaarritme (de seizoenen en jaarfeesten), het weekritme (bepaalde activiteiten hebben een vast moment in de week) en dagritme (activiteiten uitvoeren op een vast moment van de dag). Kinderen ervaren hierdoor een innerlijke zekerheid, dit heeft een gezonde uitwerking bij ieder kind. 

Worden wie je bent. Als school voor vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. Door het stimuleren van talenten bieden we het kind een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel gebied. Door middel van de leerstof proberen we het kind de wereld en zichzelf te laten ervaren. 
Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden? 
Het vrijeschoolonderwijs helpt kinderen op deze vragen antwoorden te vinden. Dit doen we door leer- en lesinhoud op een "levende" wijze te brengen, zodat het kind zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel. Zodat het kind met eerbied en verwondering in de wereld kan staan.